Vedtekter for Bodø filmklubb

 1. Navnet er Bodø filmklubb
 2. Filmklubbens formål er å:
  • fremme interessen for film som kunstart og opplysnings- og underholdningsmedium
  • fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.
 3. Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.
 4. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet/styret. Medlemskortene er strengt personlige.
 5. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar og innkalles ved minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles melding fra styret, revidert regnskap, valg av styret og revisor og eventuelle forslag.
 6. Styret konstituerer seg selv og har myndighet til å opprette arbeidsgrupper.
 7. Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.
 8. Forslag til vedtektsendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet.
 9. Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten.

Bodø 23.06.2022